Sunday, January 20, 2019

درباره ما

مجموعه های بازار مبل ایران با هدف توسعه فضا های مدرن توزیع مبلمان ونیزجمع آوری برندهای برتر صنعت مبلمان دریک فضای متمرکزبه منظورصرفه جویی دروقت وانرژی خریداران،درقالب سه مجموعه متمرکزعرضه صنایع چوبی باحدود300واحدنمایشگاهی وبااستفاده ازآخرین متدوتکنولوژی درساخت طراحی، ودرمنطقه یافت آباداحداث گردیده است.

مجموعه های بازار مبل ایران بامدیریت علمی وبا محوریت مشتری مداری وفراهم نمودن محیطی مطمئن وبا نشاط برای خریدی راحت وآسان برای مشتریان محترم اداره میشودوتأمین امکانات رفاهی وجلب رضایت بازدیدکنندگان وخریداران محترم ازاولویت های کاری این مجموعه ها میباشد.

حضور هیئت امناء وشورای حل اختلاف با همکاری کارشناسان مجرب این صنف،عوامل موثری هستندکه درصورت بروزاختلاف بین خریداران محترم وفروشندگان، درجهت احقاق حقوق آنان اقدام می نمایند.

مجموعه های سه گانه بازار مبل ایران هیچ شعبه یا نمایندگی درسایرشهرهای کشورندارندواستفاده ازاین نام در سایرمراکزتوزیع مبلمان صرفاً به منظور سوءاستفاده ازنام وبرندینگ این مجموعه هامی باشد.